Dodaj ogłoszenie
Regulamin

 

1. Wstęp

 

- Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego sochaczewiak.pl.

- W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu sochaczewiak.pl.

 

 

 

2. Definicje sochaczewiak.pl

 

- Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym strzyzowiak.pl.

- Konto - jest to dostępne po zalogowaniu sie (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Sersisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w serwisie.

 

 

 

3. Zasady ogólne:

 

- Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych itp. za pomocą opcji Ustawienia. Konto użykownika wygasa po 24 miesięcznym okresie wyłączenia dostępu do konta.

- Użytkownikowi niedozwolone jest :

 

- używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
- umieszczanie materiałów które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
- umieszczanie wypowiedzi, które obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego)
- umieszczanie wypowiedzi, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194,
- umieszczanie wypowiedzi, które propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
- umieszczanie wypowiedzi, które propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
- używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów sochaczewiak.pl.  oraz wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak na nasz serwis.

 

- Wszystkich Użytkowników obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
- Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie.
- Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za korzystanie z konta.
- Za niestosowanie sie do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
- Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu sochaczewiak.pl może zablokować na stale konto Użytkownika.
- Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
- Sochaczewiak.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkowników w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.
- Sochaczewiak.pl mogą usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

 

 

 

4. Rejestracja

 

- Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego sie na stronie: http://sochaczewiak.pl/auth/register
- Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia lub za zgoda jednego z rodziców lub opiekuna, która ukończyła 15 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
- Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminowa blokadę konta.
Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
- Dokonując rejestracji w Serwisie internetowym sochaczewiak.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityka Ochrony Prywatności przedstawiona w dalszej części Regulaminu, pod adresem http://sochaczewiak.pl/content/polityka-prywatnosci oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Droga Elektroniczna z późniejszym zmianami
- Poprzez rejestracje, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentacje i wykorzystywanie (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu Użytkownika.
- Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał sie i zaakceptował treść całego Regulaminu.
- Rejestrując sie w Serwisie sochaczewiak.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
- Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez sochaczewiak.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sochaczewiak.pl, zgodnie z ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
- Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z sochaczewiak.pl. Dane głównie umieszczone są w bazie danych czołowej polskiej firmy hostingowej gdzie są neleżycie zabezpieczane.

 

 

 

5. Konto Użytkownika

 

- Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w Serwisie sochaczewiak.pl.
- Zabrania sie przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
- Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
- W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stale lub tymczasowo).
- Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailowa Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
- sochaczewiak.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

 

 

 

6. Inne usługi i opłaty

 

- Posiadanie własnego konta w Serwisu jest bezpłatne.
- Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność Serwisu o płatna usługę reklamy czy dodatkowych korzyści.
- Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
- Serwis sochaczewiak.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 

- za blednie wpisany nr konta czy kod sms,

 

- Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu http://sochaczewiak.pl/content/kontakt

 

 

 

7. Regulamin

 

- Serwis sochaczewiak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści Regulaminu.
- W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśniecie umowy miedzy serwisem sochaczewiak.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

 

Data ostatniej modyfikacji regulaminu: 30.03.2013 r.

 Reklama